Spelregels

Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.

De patiënt wordt verzocht de actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut.

Controleer de naam van uw aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Onze praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt in rekening worden gebracht.

De prakrijk is aangesloten bij het klachtenregelement van het KNGF.

Privacyreglement

De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening. Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om een zo efficiënt mogelijke opzet en of continuering van de zorg mogelijk te maken. De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving. De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is. Alleen gegevens die te maken hebben met de fysiotherapie worden in het dossier opgeslagen.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet. Patiënten gedragen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. In de praktijk is het goed gebruik dat minder valide patiënten met voorrang een zitplaats krijgen. De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van patiënten in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen. De patiënt wordt verzocht de actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. 

Controleer de naam van uw aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Onze praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij de patiënt in rekening worden gebracht. De factuur wordt rechtstreeks naar de verzekeraar verzonden (een enkele uitzondering daargelaten). Bij onderverzekering wordt het bedrag later alsnog bij de patiënt geïncasseerd. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Privacy en Bejegening

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit bij het eerste consult aangegeven te worden. De patient zal naar een collega worden overgedragen. De therapeuten gaan vertrouwelijk om met de patiënten informatie. Alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt wordt informatie overgedragen aan derden.

Klachtenreglement

Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. Indien dit niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk zenden aan de klachtencommissie van KNGF. De praktijk is lid van dit klachtenreglement. Folders over het klachtenreglement zijn mee te nemen uit de wachtkamer.

Reactiemogelijkheid gesloten.

Ontwikkeld door MaticMarketing